Reklama
Logo - Olawa24.pl
{{ report.show === 1 ? 'Zgłoś sprawę' : 'Kontakt z redakcją' }}
{{ report.success }}
{{ error.report.data.name }}
{{ error.report.data.email }}
{{ error.report.data.body }}
{{ error.report.data.rule }}

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OLAWA24.PL
(„REGULAMIN”)

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora usług tj. CREATIVE Małgorzata Rożniatowska z siedzibą w Bystrzycy, ul. Władysława Łokietka 6B, 55-200 Oława, NIP: 9121859341 w Portalu Internetowym OLAWA24.PL

2. Portal Internetowy OLAWA24.PL działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Usługodawca w ramach Portalu Internetowego OLAWA24.PL udostępnia we własnym imieniu Serwisy i Usługi w domenie internetowej www.olawa24.pl 

4. Przedmiotowy regulamin stanowi podstawę prawną korzystania z Portalu Internetowego www.olawa24.pl. Każdy Użytkownik z momentem rozpoczęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu www.olawa24.pl zobowiązany jest do zapoznania, akceptacji i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w wersji elektronicznej pod adresem: www.olawa24.pl/regulamin​.

6. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

ROZDZIAŁ II. DEFINICJE

1. „Portal Internetowy OLAWA24.PL”, dalej również jako „serwis”, ”portal” - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.olawa24.pl, prowadzony przez Usługodawcę.

2. „Usługodawca”, „Administrator”, "Wydawca" - oznacza firmę CREATIVE Małgorzata Rożniatowska z siedzibą w Bystrzycy, ul. Władysława Łokietka 6B 55-200 Oława, NIP: 9121859341.

3. „​​Użytkownik” oznacza  osobę fizyczną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w Portalu Internetowym OLAWA24.PL i przeszła proces rejestracji konta obowiązujący u Administratora.

4. „Konto Użytkownika” – oznacza przypisane każdemu Użytkownikowi część Portalu, za pośrednictwem którego może dokonywać określonych w nim czynności.

5. „Materiały” – wszelkie publikowane teksty np. informacyjne, publicystyczne, opracowania, statystyki, wykresy, obrazy np. fotografię, oraz inne treści przez Użytkownika na Portalu.

6. „Ciasteczka (ang. cookies)” - oznaczają niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane podczas odwiedzania strony w Internecie na: komputerze, tablecie lub smartphonie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka, oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie.

ROZDZIAŁ III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystając w Portalu z niektórych funkcjonalności Użytkownik może podać swoje dane osobowe.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne korzystania z niektórych funkcjonalności w Portalu.

3. Podstawę prawną przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników stanowią następujące obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.), ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CREATIVE Małgorzata Rożniatowska z siedzibą w Bystrzycy, ul. Władysława Łokietka 6B 55-200 Oława, NIP: 9121859341 mail: portal@olawa24.pl.

5. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 Rozporządzenia RODO, Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej funkcjonalności żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rezygnacji z korzystania z danej funkcjonalności w Portalu.

7. W celu wykonania praw wskazanych w pkt. 6, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą wysyłając e-mail na adres: portal@olawa24.pl.

8. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google ADsense, Hotjar, Google ReCAPTCHA, czyli do narzędzi wykorzystywanych przez Usługodawcę wyłącznie do analizy i prawidłowego działania Portalu.

ROZDZIAŁ IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści:
- zawierających wulgaryzmy
- nawołujących do agresji lub obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie, społeczne
- obrażających osoby publiczne i prywatne,
- zawierających informacje obarczające zarzutami osoby trzecie,
- przyczyniających się do łamania praw autorskich,
- propagujących środki odurzające,
- zawierających odsyłacze do serwisów o podobnej tematyce lub  stron z pornografią
- zawierających dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a w przypadku posługiwania się danymi osobowymi Użytkownik winien posiadać prawo do posługiwania się nimi

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z przepisami obowiązującego prawa i sposób korzystania z funkcjonalności Portalu, w tym za treści zamieszczane w Portalu w postaci komentarzy i ogłoszeń. Odpowiedzialność Użytkownika rozszerza się również na udostępnione przez niego materiały tekstowe, audio-video i fotografię w tym na posiadane przez niego prawo do ich publikacji.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji tytułów tekstów udostępnionych na Portalu, gdy uzna to za konieczne dla funkcjonowania Portalu na co Użytkownik wyraża zgodę.

5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika w ramach korzystania z Portalu wskazanych w niniejszym Rozdziale zobowiązań, przepisów obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego Usługodawca podejmie stosowne kroki wskazane w Rozdziale II pkt. 6 Regulaminu.

6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika, Administrator ma prawo nałożenia blokady czasowej na korzystanie z serwisu.

7. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może zostać stałą blokadę na korzystanie z serwisu.

8. Administrator ma prawo bez konieczności informowania zablokować Użytkownika zgodnie z pkt. 6 i 7 Rozdziału IV.

9. Administrator może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności m.in. karnej, cywilnej lub administracyjnej powstałej w ramach korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Portalu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika, które zostały wywołana przez czynniki zewnętrzne np. wirusy, włamania na konto/maila.

ROZDZIAŁ VI. PRAWA AUTORSKIE UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik oświadcza, że:
a) treść i forma Materiałów nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich;
b) dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do znaków graficznych i słownych użytych w Materiałach.

2. Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych, znaków graficznych i słownych podanych w Materiałach w celu realizacji przez Usługodawcę Usług w Portalu.

3. Licencja, jest udzielana na czas określony, tj. na czas korzystania z Usługi przez Użytkownika.

4. Licencja, jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów;
b) w zakresie obrotu egzemplarzami;
c) w zakresie rozpowszechniania utworów w inny.

5.Użytkownikowi tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie.

ROZDZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług. Przedmiotową reklamację rozpatruje Usługodawca.

2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

3. Reklamacje jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od ich otrzymania. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o nie więcej niż 7 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych działań, np. dalszych wyjaśnień lub gdy stopień skomplikowania sprawy tego wymaga.

ROZDZIAŁ VIII. ZASADY PUBLIKACJI REKLAM

1. Wydawca portalu olawa24.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych artykułów sponsorowanych, czy reklam graficznych. Klient, zleceniodawca reklamy zapewnienia, że jego treść jest zgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego.

2. Wydawca portalu olawa24.pl zastrzega sobie prawo, odpowiednie oznaczenia publikowanej na stronach portalu reklamy słowami: "artykuł sponsorowany", „reklama”, „artykuł sponsorowany”, "materiał partnera".

3. Zleceniodawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich praw (autorskich, pokrewnych, do znaków towarowych oraz innych) jak również do posługiwania się w przesłanych materiałach informacjami, fragmentami utworów bądź ich całością, wizerunkami, znakami towarowymi oraz innymi elementami będącymi pod jakąkolwiek ochroną prawną.

4. Zleceniodawca jest obowiązany sprawdzić czy treść i forma reklamy są zgodne z prawem.

5. W razie konieczności Zleceniodawca reklamy zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym również te stawiane Wydawcy, w związku z naruszeniem ich praw poprzez publikację reklamy.

6. Wydawca portalu olawa24.pl ma prawo ukryć, usunąć lub wstrzymać emisję reklamy, która według jego oceny jest niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami. Wydawca może podjąć decyzję o całkowitym usunięciu lub wstrzymaniu emitowania reklamy, gdy jest ona sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. W tym wypadku, Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Wydawcy, w tym również roszczenia o obniżenie lub anulowanie płatności.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy, bez podania przyczyny.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.

2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu.

3. Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane niezwłocznie przez Usługodawcę na stronie Internetowej Portalu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia Usług, jeżeli świadczenie Usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od Usługodawcy.

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia Usług przez Usługodawcę jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. Regulamin ten może być w dowolnym momencie zmieniony przez wydawcę bez konieczności podawania przyczyny.