PILNE

Toksyczna inwestycja! Mieszkańcy nie chcą budowy fabryki

Mieszkańcy, Toksyczna inwestycja! Mieszkańcy chcą budowy fabryki - zdjęcie, fotografia
olawa24.pl 16/05/2019 09:35

W Godzikowicach mają powstać dwie fabryki elektrolitu. Będą to pierwsze tego typu zakłady w Polsce i jedne z nielicznych w Europie. Ludzie protestują, bo wiedzą, z jakimi substancjami mają do czynienia i czym grozi poważna awaria przemysłowa między innymi potencjalny wybuch niestabilnych substancji zgromadzonych w zakładach.

Sprawa dotyczy budowy dwóch największych w Europie fabryk elektrolitów do baterii Li-ion, które jako wkłady montowane są do samochodów elektrycznych.

Mieszkańcy Godzikowic podczas zebrania wiejskiego, 15 kwietnia powołali komitet społeczny, który w ich imieniu będzie występował do urzędów. Komitet składa się z trzech osób, w jego skład wchodzi Edyta Kubik, Bogdan Łysowski, Anna Faraś. Do komitetu może dołączyć każdy, nie koniecznie musi być to mieszkaniec Godzikowic. Każda osoba, która chce włączyć się w walkę z powstaniem fabryki jest mile widziana. Do protestu dołączyli się również mieszkańcy Ścinawy oraz Osieka.

Jak podkreślają protestujący problem dotyczy mieszkańców zarówno Oławy jak i okolic ze względu na obszar oddziaływania inwestycji. Łączna powierzchnia obu działek na których powstaną fabryki to ponad 14 hektarów, jest to powierzchnia 18. boisk piłki nożnej.

Mieszkańcy mają duże obawy, co do powstania fabryk na terenie powiatu oławskiego. Ich obawy potęgują również doniesienia medialne dotyczące eksplozji w chińskich fabrykach substancji chemicznych. W jednej z nich produkowano Adiponitrile, który jest składnikiem elektrolitu. Środek ten podczas palenia wydziela cyjanowodór znany jako Cyklon B.

28 marca na BIP-ie ukazało się obwieszczenie wójta gminy Oława o tym, że firma, która chce produkować elektrolity w Godzikowicach  złożyła wniosek na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które rozpoczęło swój urzędowy bieg od 29 marca -Firma już dużo wcześniej wystąpiła z wnioskiem o budowę takiej fabryki. Jednak z racji, że jest to zakład zaliczany do wysokiego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej firma na wniosek Urzędu Gminy musiała wykonać raport oddziaływania na środowisko. - informuje Edyta Kubik. -Po złożeniu raportu, 28 marca przez 30. dni społeczeństwo ma dostęp do tych dokumentów, może zabierać głos w tej sprawie oraz składać wnioski i uwagi. My dowiedzieliśmy się o tym 3 kwietnia, czyli już uciekło nam kilka dni. Od tego momentu zaczęło się nasze rozpoznawanie tematu. Nie jesteśmy specjalistami ochrony środowiska ani chemikami, a musieliśmy przeanalizować 200 stron dokumentów.

Firmy, które chcą wybudować swoje fabryki na terenie Godzikowic to koncern Guotai-Huarong Poland oraz Capchem Poland  sp. z o.o. Komitet społeczny w toku przeglądania BIP-u, 4 kwietnia zobaczył, że w listopadzie 2018 roku pierwszy koncern chiński Guotai-Huarong Poland, który również nabył działkę w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Godzikowicach złożył wniosek o wydanie takiego samego kompletu dokumentów -Natomiast my z mocy ustawy nie możemy się wypowiedzieć co do tego pierwszego inwestora, bo przepadł nam ten 30-dniowy termin. Uważamy, że nie zostaliśmy zawiadomieni w skuteczny sposób zgodnie z wymogami Konwencji z Aarhuus - wyjaśnia Bogdan Łysowski.
 

Co mówi raport oddziaływania na środowisko? 

W raporcie wymienionych jest 39 substancji chemicznych, jakie będą używane w procesie produkcji. Gotowy produkt to trzy nowe substancje, które w raporcie zostały zakodowane numerami i liczbami. Komitet w piśmie do Urzędu Gminy zażądał rozkodowania tych nazw - Inwestycja bez wątpienia wpisuje się w szlak inwestycji związanych z elektromobilnością. Bardzo istotną kwestią jest skład chemiczny elektrolitu, inwestor, którego oprotestowujemy wykazuje na stronach 5 do 6 załącznika poz. 6 do raportu, 39 substancji chemicznych – 9 z nich kwalifikuje z kategorią zagrożenia „brak”. Zweryfikowaliśmy te substancje w internecie oraz na podstawie kart charakterystyki produktów i  w naszej ocenie wszystkie są wysoko niebezpieczne. - tłumaczy Edyta Kubik.

Vinylene carbonate - działa toksycznie na środowisko

Fluorobenzene - palność, działa toksycznie na środowisko

1,3- Propanesulton - Toksyczny, rakotwórczy

Lithium Bis(fluorosulfony)imide - Toksyczny, działa toksycznie na środowisko, żrący

Adiponitrile - Toksyczny

Cyclohexylbenzene - działa toksycznie na środowisko

tert-Amylbenzene - działa toksycznie na środowisko

-W naszej ocenie autor raportu celowo wykazał cześć substancji jako nie zagrażające, gdyż w przypadku opisania substancji zgodnie ze stanem faktycznym na zakład zostałyby nałożone większe restrykcje ustawowe związane z ochroną środowiska. - dodaje Kubik.

W sprawozdaniu "Ocena ryzyka, symulacja oddziaływania i sposoby ograniczenia skutków wystąpienia poważnych awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii" w punkcie 2.4 "Zagrożenia związane z działalnością projektowanego zakładu" można przeczytać:

-Produkcja elektrolitów oparta jest na surowcach stwarzających zagrożenie dla otoczenia ze względu na właściwości fizykochemiczne – palność i wybuchowość mieszanin par z powietrzem (DMC, DEC, EMC, FB, TVS, LiDFOP, TMSB, TMSP, EP, PP, p-FT, AN), zagrożenie dla zdrowia (1,3 PS, LiPF6, VEC) i zagrożenie dla środowiska (VC, DTD/Esa, LiP02F2, TAB, TBB). Produkty (elektrolity EL1, EL2, EL3) również stwarzają zagrożenie z uwagi na ich palność. Produkcja elektrolitów przebiega w warunkach stwarzających lokalne zagrożenie dla obsługi z uwagi na parametry procesu – niska i wysoka temperatura, nadciśnienie i podciśnienie oraz elementy ruchome (mieszadła) i środki transportu.
Podczas analizy potencjalnych źródeł zagrożeń poważnymi awariami uwzględniono definicję zamieszczoną w Ustawie – Prawo ochrony środowiska w brzmieniu: Przez poważną awarię przemysłową rozumie się zdarzenie mające miejsce w zakładzie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

-Należy również zwrócić uwagę na zagrożenia niewystępujące w normalnym, przewidywanym procesie produkcyjnym, ale mogące wystąpić w przypadku awarii (pożaru). Substancje toksyczne i niebezpieczne dla środowiska charakteryzują się składem chemicznym powodującym możliwą emisję niebezpiecznych dla zdrowia substancji lotnych w razie pożaru – w wyniku zarówno pełnego, jak i niepełnego spalania. Ratownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie środki zabezpieczające przed wdychaniem produktów spalania. W trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej szkodliwe/toksyczne substancje mogą powodować skażenie wód pogaśniczych i zagrożenie w wyniku przedostania się ich do gruntu. Szczególnym przypadkiem substancji stwarzającej zagrożenie w razie akcji prowadzonej z użyciem nieodpowiednich środków gaśniczych (zwarte lub rozproszone prądy wodne) jest heksafluorofosforan litu (LiPF6), który w przypadku kontaktu z wodą (wilgocią)
rozkłada się z wydzieleniem toksycznego fluorowodoru. 

Najistotniejszą kwestią jest lokalizacja inwestycji. 650 metrów od istniejącej zabudowy, około 300 metrów od planowanej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej oraz 650 metrów od początku strefy ochronnej ujęcia wody pitnej dla miasta Wrocław. Psarski Potok zwany Kanałem Nyskim wpada do rzeki Oława, która zasila MPWiK Na Grobli. Pominięty jest fakt, iż zlewnia wody zaczyna się na granicy działki inwestora - W naszej ocenie Urząd Gminy Oława pozwolił obu inwestorom działać w luce prawnej  art. 63.1 punkt 1 ust. a) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – nakazuje wziąć pod uwagę kumulację zagrożeń, ale w przypadku gdy jedna z firm ma już wydaną decyzję środowiskową. Po analizie nakazów jakie nakłada na państwa członkowskie dyrektywa SAVESO twierdzimy, że kumulację zagrożeń należy brać na każdym etapie, bez względu czy decyzje administracyjne już zostały wydane. Chcielibyśmy też uzmysłowić mieszkańcom Oławy oraz innych miejscowości gminy wiejskiej, że to jest nasz wspólny problem. - mówi Edyta Kubik.

Coraz częściej mówi się na całym świecie, również w polskich mediach o awarii zakładów chemicznych w Chinach oraz o śmiertelnych ofiarach. Dochodzi do zniszczeń takiego obiektu i do skażenia środowiska. Liczba awarii jest coraz większa i ma coraz mocniejszą siłę rażenia.

Komitet społeczny ma jeszcze jedno zastrzeżenie odnośnie toksycznych odpadów, jakie będą wytwarzane wraz z produkcją elektrolitów. W raporcie nie ma ani słowa o tym, w jaki sposób zakład chce się ich pozbywać. Jednak jest zapisane, że do fabryki rocznie będzie przyjeżdżało 40 185 ton półproduktu z czego gotowego produktu będzie 40 tysięcy ton. Co się stanie z tymi 185 tonami? Takiej informacji nie ma w raporcie.

Komitet społeczny ma zamiar powołać własnych ekspertów, aby mogli oni zaprezentować swoją opinię na temat wszystkich substancji chemicznych jakie będą w fabryce. Aktualnie powołany komitet czeka na ustosunkowanie się władz gminy do przesłanego pisma. Został również wysłany wniosek do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka z informacją i naciskiem na kwestię ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Wrocławia. Została wysłana również korespondejcja drogą mailową do parlamentarzystów oraz do członków sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) oraz do wszystkich radnych miasta Wrocław.Reklama

Toksyczna inwestycja! Mieszkańcy nie chcą budowy fabryki komentarze opinie

 • Racuch - niezalogowany 2019-05-16 16:46:46

  pan Kaziu "japa tam, lej te chemikalia do scieku"

 • Gość - niezalogowany 2019-05-16 21:06:37

  Oby nie udało
  Się tego świństwa wybudować

 • Kolo - niezalogowany 2019-05-16 21:13:21

  I ktoś mi powie że auta na prąd są ekologiczne? Gdyby uczciwie zbilansować zatruwane środowisko wyszłoby na to samo. Co do umiejscowienia fabryki mimo że z Godzikowic nie pochodzę to zgadzam się z mieszkońcami. Walczcie o swoje a urzędnicy to niech na swoich podwórkach stawiają takie fabryki... Jak zawsze chodzi tylko o kasę. Można by zdala od zabudowań fabrykę postawić ale drożej wychodzi.... więc niech się trują.. co tam... masakra jakaś

 • Rolf Michałowski - niezalogowany 2019-05-16 21:29:40

  A co na to nasz Starosta Zdzisław Brezdeń, ponoć z PiS, co na to jego Naczelnik Wydziału Środowiska Piotr Łuciw, obaj znani z wydawania pozwoleń na trucie Mieszkańców Stanowic? Co na to Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Batór - najbardziej arogancki urzędnik Urzędu Gminy Oława? Czy Komitet Społeczny już z nimi rozmawiał? Czy była już rozmowa z pełniącym obowiązki Wójta Gminy Oława Henrykiem Kuriatą, na pewno z PiS?

 • gość 2019-05-16 23:54:57

  Mieszkańcy Godzikowic złożyli w sumie 37 zastrzeżeń i żądań do przedłożonego przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko. Stoimy na stanowisko, że już jedna inwestycja jest niebezpieczna, dwie budzą przerażenie. Jesteśmy też pewni, że obszar oddziaływania obejmuje zarówno Oławę jak i wsie w pobliżu Godzikowic. Zdajemy sobie sprawę, że samo określenie "elektrolit" nie brzmi groźnie, jednak analiza składników nie pozostawia wątpliwości co do ich szkodliwości.

 • gość 2019-05-16 23:57:13

  Do Rolf Michałowski - Jak wiadomo starosta Zdzisław Brezdeń jest mieszkańcem Godzikowic i bardzo ciekawe jakie podejmie działania w związku z tematem.

 • gość 2019-05-16 23:59:40

  Kto był taki mądry i im te działki sprzedał???

 • Gość - niezalogowany 2019-05-17 00:25:12

  Toksyczne staje się wtedy gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub awarii, wyniku czego substancje wejdą w reakcje z innymi substancjami i przedostaną się do gleby, powietrza, to wtedy dopiero są bardzo niebezpieczne, toksyczne i mogą być poważne skutki. Natomiast porównania fabryk w Chinach do polskich jest absolutnie nie na miejscu, bo u nas są rygorystyczne przepisy, chyba większości krajów Unii Europejskiej nie ma takich. A nie zapominajmy że większość wypadków jest spowodowane czynnikiem ludzkim i zazwyczaj są to bardzo poważne wypadki z mnogością konsekwencji. Nie mieszkam w Godzikowicach, ale znam trochę osób i większość z nich w sumie jak każdy Polak narzeka na pracę, zarobki itp., więc zawsze mnie to dziwi że zamiast rozwijać gospodarkę i stwarzać inwestycje, miejsca pracy, to lepiej narzekać, bojkotować itp., a może lepiej stworzyć komitet który będzie miał realny wpływ na to jakie inwestycje są ściągane w region, gdzie będą się znajdować, brać udział w spotkaniach o tym jak będą przeciwdziałać zagrożeniom, czy choćby postarać się zorganizować spotkanie lub wyjazd do podobnych fabryk i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, działa, a przestać słuchać plotek, oglądać filmy z takich pseudo wypadków gdzieś na drugim końcu globu, gdzie przepisy są fikcją i iść za tłumem, bo oni idą to ja też, skoro takie zgranie jest w takich sytuacjach, to dlaczego nie ma tego samego zagrania by zmienić coś wkoncu w Polsce, zacząć myśleć o naszych dzieciach by było im lepiej w tym kraju, by nie emigrowaly, ale nie bo po co lepiej skakać sobie do gardła, a barany na wiejskiej tylko się śmieją i żyją razem w zgodzie kradną co się da, bo Polacy sami się nakrecaja do agresji, a oni rzucają co jakiś czas hasła ci to zabrali, ci to ukradli, a my to daliśmy, robią sobie zasłonę dymna żebyśmy nie zwracali uwagi na to co tak naprawdę robią wspólnie ile za naszymi plecami wspólnie PiS, PO, Korwiny, Kukizy i cała banda partii wykrada Polakom, a my się kłócić tylko umiemy o głupoty. Aż się boję o swoje dzieci, bo ten kraj to będzie ruina i nie przez polityków, tylko przez nas samych zazdrosnych, zawistnych nie umiejacych wspierać się dla dobra nas samych, może jakby Owsiak został prezydentem to wtedy by zebrał Polaków razem. Obudzcie się ludzie wkoncu.

 • gość 2019-05-17 00:47:56

  Do gościa od elaboratu - Proszę o porównanie przepisów państw członkowskich z naszymi i wskazanie tych paragrafów, które w Pana ocenie w rodzimym ustawodawstwie są bardziej restrykcyjne niż te w UE. Czy inwestor kłamał w jednym z wywiadów w którym powiedział, że technologia produkcji będzie taka jak w chińskich fabrykach inwestora? Dlaczego wyklucza Pan, że te substancje mogą się przedostać do powietrza, gleby wody? Jaki sposób utylizacji odpadów planuje inwestor? Czy to prawda, że w USA tego typu produkcja ze względu na toksyczność i wybuchowość substancji jest pod kontrolą rządu? Czy to prawda, że nitryl jest składnikiem brudnej bomby? Czy to prawda, że w UG Oława nie ma specjalisty od ochrony środowiska? Jeżeli większość wypadków jest spowodowana czynnikiem ludzkim to dlaczego pan ten czynniki wyklucza? Czy przez błąd człowieka takie substancje nie mogą się dostać do wody i nie zatrują lub zabiją wtedy mieszkańców Wrocławia??? kto wtedy poniesie za to odpowiedzialność??? Czy nie lepiej zapobiegać??? I tak na koniec aby polskie prawo było skuteczne należy natychmiast wprowadzić zmianę polegającą na odpowiedzialności urzędnika za podejmowane decyzje - powinna być wprowadzona kara więzienia.

 • gość 2019-05-17 00:59:39

  Hahaha Panie Batór pan przestanie się ukrywać pod pseudonimem "gość". Proszę się zachować jak facet i wziąć na klatę swoje "mądrości"

 • gość 2019-05-17 08:32:47

  A może już dosyć tych fabryk w Oławie i w okolicach?!!!!!!W tych molochach co już są brakuje ludzi do pracy a tu następny truciciel.Nie oszukujmy się,każda fabryka ma swój udział w zanieczyszczaniu środowiska-mniejszy lub większy ale ma.Nie ma gdzie się ruszyć na wycieczkę rowerową bo wszędzie fabryki.Dziwię się,że władze miasta świadomie brną w dewastacje naszego środowiska.Choć pewnie bija sobie brawo za powstanie kolejnej inwestycji-ale jakiej?Proponuję aby w tej sprawie przeprowadzić jakieś małe referendum bo nasze władze nie mogą decydować a nawet nie powinni bo w tym momencie działają na szkodę mieszkańców.Są po prostu za głupie,są ignorantami nie znający się na niczym!!!!!!!!!!!

 • gość 2019-05-17 08:33:27

  Szanowny Panie gość z 2019-05-17 00:25:12 - sam sobie Pan zaprzeczył w swoim wywodzie. Napisał Pan "Toksyczne staje się wtedy gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub awarii, wyniku czego substancje wejdą w reakcje z innymi substancjami i przedostaną się do gleby, powietrza, to wtedy dopiero są bardzo niebezpieczne, toksyczne i mogą być poważne skutki." Kolejno pisze Pan "Natomiast porównania fabryk w Chinach do polskich jest absolutnie nie na miejscu, bo u nas są rygorystyczne przepisy, chyba większości krajów Unii Europejskiej nie ma takich" I kończy Pan swój wywód " A nie zapominajmy że większość wypadków jest spowodowane czynnikiem ludzkim i zazwyczaj są to bardzo poważne wypadki z mnogością konsekwencji" Proszę przeczytać swój wpis, garść informacji próbuje Pan przykryć wielką polityką, zapomina Pan że na tym szczeblu mówimy o polityce samorządowej i lokalnych układach.

 • gość 2019-05-17 09:44:56

  Przecież tam jest cała tablica Mendelejewa, plus jeszcze kilka chemikaliów które nawet się Mendelejewowi nie śniły. Ludzie się obudzą jak zaczną na raka chorować!!!

 • gość 2019-05-17 09:48:53

  Czy to nie przypadkiem wójt Kownacki ściągnął tych trucicieli???

 • gość 2019-05-17 10:54:12

  Jak gruchnie i wybuchnie, to w Oławie szyby z okien powypadają.

 • gość 2019-05-17 11:12:47

  Wszelka dyskusja z „Gościem” z 17.5.2019 godz. 00:25:12 nie ma żadnego sensu, bo jest to oczywisty POstkomuch z lokalnej mafii samorządowo-oligarchicznej, faktycznie, jak zauważył jeden z internatów, posługujący się bełkotem takim samym, z jakim spotykamy się w urzędowych pismach redagowanych przez najbardziej aroganckiego i załganego urzędnika Urzędu Gminy Oława – Artura Batóra, inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który w jednym takim urzędniczym bełkocie potrafi kilka razy sam sobie zaprzeczyć.
  ***************************************************

  Najbardziej chamskie i oczywiście załgane jest to, że ta kanalia, która napisała ten komentarz oskarża PiS o okradanie Polaków, choć już nawet dzieci w przedszkolach wiedzą o tym, że rozkradanie Polski i okradanie Polaków i to na setki miliardów złotych, jest dziełem POstkomunistów z PO, PSL i SLD, a PiS ucięło to rozkradanie i zmienia Polskę w olbrzymim tempie na kraj o dynamicznie rozwijającej się gospodarce i o gwałtownie rosnącej stopie życiowej Polaków.
  *****************************************************

  Jednak dynamiczny rozwój gospodarczy jest wykorzystywany również przez różne kanalie, które chcą robić wielką kasę kosztem społeczeństwa i temu trzeba zapobiec w Godzikowicach. Takie inwestycje są bardzo potrzebne, ale nie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Jest w Polsce dość miejsca, żeby niebezpieczne fabryki budować z dala od osiedli mieszkaniowych. To, że Brezdeń mieszka w Godzikowicach nie ma tu żadnego znaczenia. Pozwoli na budowę truciciela wbrew woli Mieszkańców i wbrew obowiązującemu prawu, weźmie za to gigantyczne łapówy i sam przeniesie się w inne miejsce.

 • gość 2019-05-17 11:52:02

  Kolejna Nie ciekawa inwestycja po byłym wójcie Kownackim.

 • gość 2019-05-17 12:07:19

  Oczywiście że to kolejny niewypał Kownackiego. Ciekawe ile przytulił za to.

 • gość 2019-05-17 12:23:20

  W tej gminie nic nikomu nie szkodzi żadne elektrolity , żadne wiatraki ważne żeby kaska płynęła i jest git , a ludzie niech zdychają.

 • gość 2019-05-17 15:00:18

  A gdzie mieszka Pan mam wielkie ego Batór ? może tak u niego pod domem dwie fabryki elektrolitu się postawi i będzie gitara.

 • Damian - niezalogowany 2019-05-17 17:02:54

  Jak człowiek chce się wybudować ,to musi być zgodnym z zagospodarowaniem przestrzennym, odpowiedni kąt nachylenia dachu itp. Tutaj dwaj inwestorzy z Chin kupują działki na terenie których nie mają prawa postawić fabryki chemicznej. Co wówczas robią nasi urzędnicy, zmieniają plan zagospodarowania tak, że teraz można postawić nawet elektrownię atomową...byleby kasa się zgadzała w kieszeniach...

 • gość 2019-05-17 18:09:47

  Zwykłe pieniactwo i nic więcej. Ktoś tu ewidetnie chce zrobić karierę przed wyborami i pokazać jakim to niby jest dobrym gospodarzem. Przejrzałem sobie fanpage Pani protestującej i takiego poziomu żenady już dawno nie widziałem. Ale najważniejsze, żeby tylko nazwiska nie mylili.

 • Wrog pis - niezalogowany 2019-05-17 18:40:26

  Olawa to zadupie a fabryki i tak powstana i tak i to właśnie pis je tam postawi trzeba bylo na nich nie glosowac nikt sie wami nie bedzie przejmowac jakimis wiochami bo kasa wpadnie do gminy olawa. Zreszta jaki pan taki kram.prosze spojrzec na miasto jelcz laskowice jeszcze kilkanascie lat temu wysmiewane przez mieszkancow olawy teraz olawa moze laskowicom dupe wycierac

 • Wrogpis - niezalogowany 2019-05-17 18:50:21

  Chodzi o dobro ogółu a mieszkańcy kilku wiosek to zadne dobro. Pozatym decyzja o budowie zapadla rok temu i mozecie sobie w kiblu u siebie w domu protestowac pieniadze wpadly juz do gminy a gmina je juz wydala nie was to ukraincow zatrudnia a wy bedziecie zapierdalac do wroclawia do pracy .w niemczech jest ponad 120 elektrowni atomowych o mocy wiekszej niz ta w czarnobylu kazda jakos nikt w polsce nie protestuje nawet ciemne godzikowice gdyby doszlo tam do wybuchu polski by juz nie bylo.myslec kurwa jaki wyciek chyba krwi w waszych mozgach.ktos zaplacil paru dziadom i pierdola bzdury o zanieczyszczeniach najwiecej metanu i dwutlenku wytwarzaja zwierzeta i samochody.wiekszosc pajacow z protestujacych mieszka w willach i nic nie maja z rolnictwa to zamknac ryj.fabryka powstanie tak czy tak

 • Niewierny - niezalogowany 2019-05-17 18:56:36

  Wybory sie z blizaja to powstal komitet ale 3 rok temu nie bylo komitetu nagle sobie przypomnieli.fabryka powstanie i komitet szybko tez zniknie bo podali swe nazwiska to zdzblo se w oku sami dali.a nie sluchajcie gosc z malym g.co sie czepia Gosc z duze G .moze jest postkomunista a ty jestes dziadem i szmaciarzem bo machasz jak choragiewka koles przynajmniej przytacza konkretne argumenty i wie co pisze

 • gosc - niezalogowany 2019-05-17 19:00:33

  Jestem za budowa fabryki .zreszta pis juz podpisal sie pod rozbudowa hahaha

 • Grzegorz - niezalogowany 2019-05-17 19:13:16

  Do" wróg PiS "-zamiast robić z gęby cholewę proponuję sprawdzić zanim coś się napisze, elektrownie atomowe:"Europejskim liderem jeśli chodzi o liczbę aktywnych reaktorów atomowych od wielu lat niezmiennie pozostaje Francja.

  Kraj ten posiada aż 58 reaktorów atomowych, które odpowiadają za ponad 75 proc. produkcji energii nad Loarą. W budowie znajduje się aktualnie 1 reaktor, zaś w planach Paryż ma budowę kolejnych dwóch.

  Krajem o stosunkowo dużej liczbie reaktorów jądrowych (33) jest Rosja, a prawie drugie tyle (30) Moskwa planuje jeszcze wybudować.

  Niemal o połowę mniej reaktorów niż Rosja posiada Wielka Brytania. Do istniejących 16 reaktorów Londyn planuje dobudować 9 kolejnych.

  Wśród państw, które planują likwidację elektrowni atomowych, od 2011 roku są Niemcy. Po awarii elektrowni atomowej w japońskiej Fukushimie kanclerz Republiki Federalnej Angela Merkel zapowiedziała podjęła decyzję o wyłączeniu 8 najstarszych elektrowni atomowych w kraju, zaś do 2022 roku niemiecki rząd zobowiązał się do wygaszenia pozostałych 9 reaktorów. "

 • gość 2019-05-17 23:10:29

  Do Wrogpis - niezalogowany 2019-05-17 18:50:21 - Szanowny Panie pisząc "Pozatym decyzja o budowie zapadla rok temu" dał Pan dowód posiadania takiej wiedzy, taka wiedza jest bezcenna dla prokuratora, a Pana wpis może być dowodem w sprawie. Już wyjaśniam dlaczego: decyzja o budowie zapada wtedy gdy jest wydane pozwolenie na budowę, do którego inwestorzy mają jeszcze daleko!!! Tak więc jako uczciwy obywatel, którym Pan zapewne jest ma Pan obowiązek złożyć zawiadomienie do prokuratury. Po drugie protest można rozpocząć wtedy gdy społeczeństwo zostanie skutecznie zawiadomione i będzie mogło zapoznać się ze złożonymi przez inwestora dokumentami. Wcześniej protest jest bezzasadny i mógłby być uznany wichrzycielstwo. Powyższa argumentacja dyskredytuje Pana dalszy wywód. Pomimo tego, że czytanie nie boli wydaje mi się, że zachęcanie Pana do lektury raportu oddziaływania na środowisko jest karkołomnym wyczynem. Ps. Napisał Pan też "ktos zaplacil paru dziadom" proponuję liczyć się ze słowami w imię art. 212 Kodeksu Karnego. Życzę spokojnej nocy.

 • Konio - niezalogowany 2019-05-18 23:18:09

  A ja się zastanawiam nad tym, co się nazywa "kierunkiem inwestowania". No bo popatrzmy. Powstanie kolejny zakładzik, którego główną siłą roboczą będą Ukraińcy, a który jest niebezpieczny (jakby nie spojrzeć) dla nas. Garść ludzi znajdzie tam pracę, garść będzie się wymieniać co kilka lat, statystyki w bezrobociu nieco drgną (na korzyść) ale zysk żaden: ani kwalifikacji tam nikt nie będzie podnosił, ani to rozwojowe dla naszej gminy. Taki "inwestor" niczego właściwie nam nie daje, poza przeciętną pensją dla relatywnie niewielu ludzi. A dostanie teren, zwolnienia podatkowe (pewnie), będzie uprzywilejowany w stosunku do rodzimej konkurencji. To nie lepiej iść jakimś programem rozwojowym w oparciu o własny potencjał? Przecież ci "inwestorzy" więcej tak naprawdę zabierają, niż nam dają. Ja rozumiem taką politykę na przełomie wieków wtedy warunki były inne, taka fabryczka miała uzasadnienie. Ale dzisiaj? Jak sądzicie?

 • Gość - niezalogowany 2019-05-19 12:09:06

  "To nie ma prawa pierdolnąć, pełna moc"
  Czarnobyl 1986

 • Rolf Michałowski - niezalogowany 2019-05-19 12:34:07

  Do „Koło”.

  Wbrew twoim przemądrzałym twierdzeniom NIE „wychodzi na to samo”. Zastąpienie silników spalinowych w samochodach sinikami elektrycznymi zlikwiduje przede wszystkim smog i bardzo trujące wyziewy w miastach i na drogach, które są w powietrzu cały czas, a nie tylko w wypadku katastrofy, jak to może mieć miejsce w fabryce elektrolitu do akumulatorów.

  Wytworzenie energii elektrycznej dla samochodów elektrycznych, u nas głównie z węgla, też powoduje emisje zanieczyszczeń do powietrza, ale w dużo mniejszym stopniu, bez trujących składników, jak w spalinach samochodowych i nie w skupiskach miejskich, bo elektrownie są budowane z dala od zabudowy mieszkaniowej.

  Oczywiście budowa fabryki elektrolitów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (zagrożone są nie tylko Godzikowice, ale też Oława) jest skandalem „godnym” takich kanalii, jak Jan Kownacki z Gaci, jego przemądrzały, aroganci i załgany przydupas od niszczenia środowiska Artur Batór, czy Zdzisław Brezdeń i jego równie załgany i arogancki przydupas od niszczenia środowiska Piotr Łuciw.

  Nie wolno dopuścić do tej budowy w tym miejscu i podejmę starania, aby SMSM aktywnie wsparło akcję Komitetu Społecznego Godzikowic.

  Trzeba jednak bardzo dokładnie patrzeć na ręce ekspertów, którzy będą opiniować zagrożenia, bowiem usamodzielnienie się Polski w budowie akumulatorów do samochodów elektrycznych jest bardzo nie na rękę Niemcom i paru innym wrogom Polski. W sprawie budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną też wypowiadali się różni „ważni” eksperci, podważający wszelkie korzyści płynące z tej budowy.

 • gość 2019-05-20 09:26:37

  nie zgadzac sie zeby bylo cos takiego i tyle,,,po co zbedne dyskusje ,,,a tego łapowkarza z Gać wtrącic do lochów na dlugie lata,,,

 • gość 2019-05-20 09:29:45

  nie zgadzac sie zeby bylo cos takiego i tyle,,,po co zbedne dyskusje ,,,a tego łapowkarza z Gać wtrącic do lochów na dlugie lata,,,

 • gość 2019-05-20 12:03:52

  Kilka słów na temat smogu. "Jak wynika z „Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020”, opublikowanego przez resort środowiska w 2015 roku, udział gospodarstw domowych w emisji pyłów PM10 i PM2,5 wynosi ok. 40 proc., a w emisji benzo(a)pirenu – 78 proc.
  – Niska emisja to źródła zlokalizowane do 40 metrów nad poziomem terenu, więc głównie mówimy tu o budownictwie jednorodzinnym, o domach indywidualnych. W tym sektorze budownictwa na tę emisję składa się kilka czynników. Przede wszystkim jest to duża energochłonność tego budownictwa, ponieważ większość budynków jednorodzinnych istniejących w Polsce powstała do roku 1980. Słaba izolacja lub całkowity jej brak i źródła ciepła złej jakości, niskiej sprawności oraz niskiej jakości paliwa, które są używane w tego typu źródłach, to główne przyczyny – ocenia Konrad Witczak."

 • gość 2019-05-21 17:45:09

  Można sobie protestować. Pamiętacie jak protestowano przeciw wiatrakom? Pan Poseł Kaczor zrobił swoje z Panem Wójtem Kownackim oraz z radą gminy i tymi właśnie radnymi których wybraliśmy . Radni z LZS.
  Wszyscy oni wiedzieli wcześniej co się będzie kroić w Godzikowicach ale nikt nie zaprotestował bo kaska już wzięta i przepieprzona.

 • zamojszczanin - niezalogowany 2019-05-21 19:46:56

  Witam wszystkich i przysłuchuję się tej dyskusji. Tu każdy ma coś ze zdrowo rozsądkowej racji. Ja dodam tylko tyle, że taka ogromna fabryka chemiczna w pobliżu tak dużego gazociągu to moim zdaniem jest chyba nie na miejscu.
  Wiem, że jeżeli firma zaoferuje pracownikom tym na dole 4000 lub 5000 na rękę to zawsze znajdą chętnych za takie pieniądze i narażanie siebie na utratę zdrowia. A kierowcom cystern z tą chemią jeżeli zaoferują też pokaźną sumę to przez Oławę będą śmigać "proekologicze" transporty chemii. No chyba, że wybudują obwodnicę ale to nie realne bo lepiej przeznaczyć kasę na kościoły niż na nowy most czy obwodnicę. Od 1983 roku kiedy wybudowano 1 i tylko jeden wiadukt na opolskiej to w mieście powstało 5 kościołów.
  Pozdrawiam wszystkich dyskutujących.

 • Gość - niezalogowany 2019-05-22 17:32:16

  Ludzie narzekają,a sami bedą pracować w tych fabrykach ja powstaną.

 • Gość - niezalogowany 2019-05-31 14:37:23

  Kolejna głupota Kownackiego i radnych LZP. Jak chemikalia dostaną się do środowiska to będzie kolejny Czarnobyl. Czy potrzebna nam cykająca bomba? Mieszkańcy Godzikoewic, sąsiednich wsi oraz mieszkańcy Oławy powinni robić wszystko aby firma nie powstała.

 • Andrzej - niezalogowany 2019-06-07 12:01:57

  Zaczęła mnie ciekawić powyższa dyskusja, a właściwie kierunek, w którym się rozwija. Od przedstawienia realnej sytuacji (plany budowy zakładu stwarzającego ryzyko awarii) poprzez hipotetyczne katastrofy, do których już niemal doszło (na etapie planowania...) aż do oceny kto komu ile dał i czy ci "ktosie" są z tej czy innej opcji. Jak rozumiem protestujący są żywotnie zainteresowani fiaskiem inwestycji z racji sąsiedztwa i alarmistycznych informacji, które z realiami mają niewiele wspólnego. Proponuję zatem proekologiczną alternatywę - chlewnię albo ubojnię, które nie stwarzają ryzyka "wybuchu". Codzienny, bliski kontakt na pewno poprawi wam samopoczucie... A co do opcji - zadajcie sobie pytanie z jakiej opcji są ci, którym zależało ostatnio na "samorzutnych" pożarach dzikich wysypisk?

Dodajesz jako: |


ReklamaOgłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez olawa24.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

olawa24.pl z siedzibą w Oława 55-200, 3 Maja 26 pokój numer 309

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"